ارجگذاری و همبستگی با

 شهید فرخنده در کوپنهاگن - دنمارک