رهبری شورا

 

     

              

     
     

محترم هادی ابوی رئیس ش . ا. م. د

     
         

 

 
 

 

 

 
         

 

 
 

محترم یوسف هیواددوست معاون

 

محترمه فتانه خیر معاون

 

محترم کبیر بارکزی معاون

 
 

   

 

   

 

 

محترم فرید ناصری خزانه دار

محترم خلیل سکندری منشی شورا

     

 

 

هیئت عامل شورا

 

 

 

   

محترمه زرلشت حبیب

محترم کبیر بارکزی

محترم عبد الفتاح سکندری

محترمه سما سادات

محترم شفیع بیان

محترم عصمت الله نائیب خیل

محترم خلیل سکندری

محترمه فیضیه هوسا

محترم نصیر سهام

محترم نسیم صدیقی

محترم فرید ناصری

محترم سلیمان کبیرنوری

محترم عمر دلسوز

محترم بهادر فضلی

محترمه نسرین محبوبی

محترم فرید برهان

محترمه فتانه خیر

محترم میوند برهان

 

محترم ناصر نورستانی

محترم تمیم ابوی

محترم یوسف صابر

محترم خالد شیرزی

محترمه سهیلا ابوی

محترم حمید فقیری

 

 

محترم روح الله حبیب

محترم قادر یوسفی

 

مسئولین کمسیون ها

وسیله تماس

مسئول

کمسیون

n_seham@hotmail.com

نصیر سهام

کمسیون امور فرهنگی

faridburhan@gmail.com

فرید برهان

کمسیون تشکیلات

bahador.fazli@yahoo.com

انور دلسوز ، بهادر فضلی و عمر دلسوز

کمسیون موسیقی و تدویر محافل

ustadfaizi@gmail.com

محترم استاد فیضی

کمسیون آموزش زبان مادری

joseph.saber@mail.ru

یوسف صابر

کمسیون امور جلب امداد . کمک به افغانستان

info@afghan-danmark.dk

تمیم ابوی

کمسیون نشرات

nasimsidiqi@gmail.com

نسیم صدیقی

کمسیون روابط با نهاد های اجتماعی و شخصیت های انفرادی

joseph.saber@mail.ru

یوسف صابر

کمسیون امور جوانان

hadi.abawi@gmail.com

هادی ابوی

کمسیون روابط با نهاد های خارجی

negah112@msn.com

روح الله حبیب

کمسیون امور مهاجرین

shagase@hotmail.com

کبیر شاه غاسی

کمسیون روابط با نهاد های دنمارکی

info@nr-s.dk

خلیل سکندری

کمسیون کنترول و نظارت

gtcykler@gmail.com

فرید ناصری

کمسیون امور مالی

mir-sadat@hotmail.com

واحد سادات

کمسیون امور حقوقی